oficiální web obce
Kdy je potřeba a jak získat „POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN“
Kdy je nutno podat „OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN“
Kdy se podává “PODNĚT KE KÁCENÍ NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCE”

Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů. Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upřesňuje „Vyhláška MŽP 395/1992Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V § 8 Vyhlášky odst. 2 je stanoveno:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem § 3 písm. b) zákona a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ:
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Domousnice. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm (tj. průměr kmene 25,6cm) měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Oprávněn je v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, či lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává na formuláři:
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, který je k dispozici na OÚ Domousnice nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce.

V žádosti musí být uvedeno zejména :
Specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj:
– doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze ověřit na OÚ Domousnice)
– snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny
– pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků.

Správní a jiné poplatky
Správní poplatek není stanoven.

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může OÚ Domousnice uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.
O povolení pokácení rozhodne OÚ Domousnice ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci Rozhodnutí, podle podmínek v něm uvedených.
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Další účastníci řízení:
Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení apod., např. Český svaz ochránců přírody pokud oznámí včas svoji účast.

Opravné prostředky
Pokud správní orgán OÚ Domousnice zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat.

Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les :
a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách)
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ Domousnice, který je může pozastavit, omezit, zakázat. c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) se podává na formuláři:
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, který je k dispozici na OÚ Domousnice nebo jej lze stáhnout z webových stránek. Oznámení o kácení musí obsahovat stejné náležitosti jako Žádost o povolení ke kácení.

Sankce, které mohou být uplatněny
Pokuty ukládá správní orgán (OÚ Domousnice) dle § 87 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích obce Domousnice
Podává občan a to ze závažných důvodů, kdy je dřevinou případně dřevinami nějakým způsobem omezován na kvalitě bydlení,
případně je ohroženo jeho zdraví či majetek. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích obce Domousnice je předán k posouzení na obecní úřad, který provede ohledání dřeviny na místě a následně vyhodnotí, zda v zákonném případě vydá žádost o pokácení dřeviny rostoucí mimo les, případně pokud se jedná o dřevinu, ke které není potřebné vydat rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, provede v případě souhlasu pokácení dřeviny, jako vlastník pozemku. Následuje informování žadatele o rozhodnutí vlastníka pozemku o jeho podnětu.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví obce Domousnice